Avís Legal


Dades identificatives

Vostè està visitant la pàgina web WWW.JORESP.CAT titularitat de GABINET JORESP ASSOCIATS, SLP amb domicili social a 08338 - Premià de Mar carrer Plaça Mil·lenari, 7 amb CIF B61235677 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Volum 40958 Foli 41, Full B159158 d'ara endavant EL TITULAR.

Pot contactar amb el TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:
Telèfon: 93 752 35 56 / 717 79 97 14
Correu electrònic de contacte: rgpd@joresp.cat


Hostalatge web
NOM: GOOGLE
CIF: *xxxxxxxxxxx
Telèfon: (TELEFONO HOSTALATGE)
Correu electrònic de contacte: (MAIL HOSTALATGE)

Usuaris

Les presents condicions (d'ara endavant Avís Legal) tenen per finalitat regular l'ús de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic.
L'accés i/o ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d’Usuari, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les condicions generals d'ús aquí reflexades. Les citades condicions seran aplicables independentment de les condicions generals de contractació que si escau resulten d'obligat compliment.

Ús del portal

WWW.JORESP.CAT proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al TITULAR o als seus llicenciadors als quals l’Usuari pot tenir accés.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'extén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’Usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p.i. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per:
  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de GABINET JORESP ASSOCIATS, SLP, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en l xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  • Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb finalitats comercials, polítiques, publicitaries i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l'enviament de correus electrònics no sol·licitats.
EL TITULAR es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Protecció de dades

Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privadesa.


Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat del TITULAR o bé dels seus llicencia dors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de
la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del TITULAR.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L'USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:
a) La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
b) La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’Usuari.
c) La infracció de la legislació vigent per part de l’Usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d'altres persones o entitats.
d) L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l’Usuari o de tercers. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció d'aquests elements.
i) L'accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que dites terceres pogués realitzar.
f) L'exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d'ells faci l’Usuari. EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent.
g) Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompen el servei.
h) Els danys o perjudicis que es deriven de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
en cas que existeixin fòrums, l'ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l'opinió de l’Usuari que els remitent, que és l'únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’Usuari.

Modificació d'aquest avís legal i durada

EL TITULAR es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considera oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareguin representats o localitzats al seu portal.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Enllaços

En el cas que en WWW.JORESP.CAT s’incloguin enllaços o hipervíncles cap a altres llocs d'Internet, EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d'aquests hipervíncles i altres llocs en Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Drets d'exclusió

EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense
necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal.

Generalitats

EL TITULAR perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre EL TITULAR i L'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes
les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols.

Menors d'edat

WWW.JORESP.CAT dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d'aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran de, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dóna tal circumstància, GABINET JORESP ASSOCIATS, SLP no es fa responsable de les possibles conseqüències que pogueren derivar-se de d’incompliment de l'avís que en aquesta mateixa clàusula s'estableix.