Política de Privacitat i Protecció de Dades

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

Gabinet Joresp Associats, SLP (en endavant l’Entitat) està compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de Protecció de Dades. Com a eix d’aquest deure i compromís, s’ha incorporat el Canal de Protecció de Dades (Canal de Denúncies) que recull els elements fonamentals de Protecció de Dades, gestionat, supervisat i acreditat per BONET consulting, firma especialitzada i líder en el Compliment Normatiu i Protecció de Dades.

A continuació, s’exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i Protecció de Dades de caràcter personal en compliment del que disposa l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta el tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) y l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantía dels Drets Digitals (LOPD GDD)

Dades del Responsable del Tractament i del contacte del Responsable / Delegat de Protecció de dades (RPD/DPD)

Finalitat del tractament

L’Entitat tractarà la informació que ens proporcionin amb les següents finalitats:
 • Gestionar la seva atenció, visita i reunió en les nostres instal·lacions, així com la gestió i realització dels serveis / productes contractats.
 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggerència o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
 • Comunicacions informatives i comercials: tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre activitats, articles d’interès o informació general relacionats amb la nostra activitat i els serveis / productes contractats.
 • Gestionar les dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum Vitae (CV) amb la finalitat de procés de selecció i reclutament.
 • Pel bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consent el tractament de les seves dades per les finalitats anteriors, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de Protecció de Dades i la política que li estem detallant. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets (veure apartat específic).
Criteris de conservació de les dades
 • Gestió de serveis / productes contractats amb l’Entitat: les dades de caràcter personal aportats en els contractes, ofertes i/o proposta de serveis, així com els de la resta de persones intervenció de la qual sigui necessària, seran conservats durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats. Al finalitzar la prestació del serveis contractats, les dades de caràcter personal seran conservats en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats amb l’Entitat i/o en compliment d’altres d’altres marcs normatius que li siguin d’aplicació a l’Entitat o d’una norma amb rang de llei que exigeixi la conservació d’aquests. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l’exercici dels Drets dels afectats i, sota les mesures tècniques, jurídiques i organitzatives que resultin necessàries per garantir la confidencialitat i integritat d’aquests.
 • Gestió del Currículum Vitae: l’Entitat, com a norma, conserva el seu Currículum Vitae pel termini màxim de l’any; un cop finalitzat aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 • Altres: la resta de les dades i informació aportada per l’usuari per qualsevol mitjà, seran conservats durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per la que van ser recollits.
Legitimació

La base legal que habilita a l’Entitat per poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients, clients potencials en virtut dels següents títols:
 • El consentiment de les persones interessades per la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis i productes.
 • El Consentiment prestat pels Candidats a llocs de treball amb finalitats de selecció i recrutament.
 • El marc de prestació i/o contractació de serveis /productes amb l’Entitat.
 • L’interés legítim per remetre-li comunicacions informatives, comercials i/o ofertes promocionals relacionades amb l’activitat de l’Entitat i els serveis/productes contractats a través del correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de les dades de caràcter personal que ens proporcionen els nostres col·laboradors són les següents:
 • Dades d’identificació
 • Direccions postals o electròniques
 • Dades facilitades i/o consentits pels propis interessats relacionats i necessaris per la gestió i realització dels servei / producte sol·licitat.
Drets

Drets d’Accés, Rectificació i Supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personals que els interessi, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris pels fins que van ser recollits.
Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en tal cas, únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades en aquest cas, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercitats en el nostre Canal de Protecció de Dades, veure apartat específic.

Canal de Protecció de Dades / DATAPROTECT - line

L’Entitat ha implementat un Canal de Protecció de Dades, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

El Canal de Protecció de Dades s’ha instrumentat a través d’una plataforma web, desenvolupada i gestionada per un expert extern independent, per aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors.

A través del Canal de Protecció de Dades, podrà comunicar i tramitar l’exercici dels seus Drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (escletxes) de seguretat i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades o la present política de l’Entitat.

Les dades d’accés al Canal de Protecció de Dades es detallen a l’inici de la present política.

Atenció i suport

Les persones interessades podran comunicar a l’Entitat qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, contactant amb el Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD/DPD) en la direcció indicada a l’inici de la present política.