LLEI 9/2009

Llei 9/2009 sobre l'ampliació del permís per baixa de paternitat on s'acorda que a partir de l'1 de gener de 2011 que en el cas de naixement de fill, adopció o acolliment, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte durant 4 setmanes ininterrumpudes, ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiple, en dos dies més per cada fill a partir del segon.

Aquesta suspensió de contracte podrà gaudir-se en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial d'un mínim del 50%, previ acord entre l'empresari i el treballador, i conforme es determini reglamentàriament.

El treballador ha de comunicar-ho a l'empresari, amb la deguda antel·lació, l'exercici d'aquest.
BOE 242 07/10/2009