IRPF pel 2012 i 2013

Aquestes són algunes de les modificacions de l'IRPF implantades pel nou Govern Espanyol. En el nostre cas, no hem sortit gaire ben parats degut a la pujada de la taula Autonòmica i l'Estatal (RD Llei 20/2011)

 • Límit d'aplicació reducció per habitatge habitual en les retencions: El límit per sol·licitar la minoració de les retencions quan es destinin quantitats a l'adquisició d'habitatge habitual, passa de 22.000,00 € a 33.007,20 €.
 • El % de pagament a compte dels Rendiments de Capital Mobiliari i dels Guanys Patrimonials derivats de la transmissió d'accions (...) pels períodes 2012 i 2013 passen del 19% al 21%
 • El % de retenció dels Rendiments de Capital Immobiliari (Lloguers) pels períodes 2012 i 2013 passen del 19% al 21%
 • El % de retenció dels rendiments de treball per la condició d'Administració o per formar part del consell d'administració passa del 35 al 42%
 • El % de retenció dels rendiments de treball de no residents, passa del 24 al 24,75 %
 • Reducció per manteniment o creació de treball del 20% del rendiment net pels contribuents amb activitats econòmiques (XN < 5.000.000,00 € i plantilla mitja<25 treballadors. 
 • Eliminació del límit de la Base Imposable per la deducció d'habitatge habitual:
  • La base màxima de deducció pels supòsits d'adquisició, construcció, ampliació o rehabilitació: 9.040,00 €
  • Pels supòsits d'obres i instal·lacions de adecuació per raó de discapacitat 12.080,00 €.