Nòmines

Per aquest any 2012, degut a que està a punt de signar-se una nova reforma laboral, que no sabem si congelaran els salaris o no i tota la incertesa que tot això genera, creiem convenient la no aplicació dels acomptes de convenis a les nòmines de gener. 

Comuniquem també que a partir de l'1 de gener de 2012, el règim agrari passa a formar part del règim general, però en un període transitori que va de l'any 2012 al 2031, arribant en aquest últim any a la integració plena al règim general de la seguretat social. Això vol dir que cada any les cotitzacions de la seguretat social aniran augmentant progressivament amb un 0,5% anual. Qualsevol modificació que surti al respecte us ho farem saber.

També hem de recordar que el 30 de desembre 2011 es va publicar el RD Llei 20/2011, que fixa uns increments en el càlcul del % de renda, però que entrarà en vigor l'1 de febrer de 2012.
Això vol dir que aquest mes de gener hem de calcular el % de renda en funció dels salaris per a l'any 2012, però el en el mes de Febrer s'haurà de tornar a calcular, i el més provable és que la revisió sigui a l'alça