Renda de l'Estalvi pel 2012 i 2013

Pels períodes impositius 2012 i 2013 (RD 20/2011) queda modificada la tribuació de les Rendes de l'Estalvi (Rendiments bancàris, interessos de préstecs no vinculats, guanys patrimonials, etc)
La taula a aplicar a aquest rendiments és la següent:

Base liquidable fins
Tipus aplicable
Fins 6.000 €
21%
De 6.000 € a 24.000 €
25%
Més de 24.000 €
27%

La taula aplicable fins el 31/12/2011 era la següent:

Base liquidable fins
 Tipus aplicable   
Fins 6.000 €
19 %
Des de 6.000,01 €                     
21 %