Retencions professionals

Estem veient que, degut a les darreres modificacions tributàries (RD Llei 20/2011) hi ha dubtes sobre si s'ha modificat o no el percentatge de retencions dels professionals.
Confirmar-vos que per aquest 2012, el percentatge de retenció es manté igual, el 15%.
Els percentatges que s'han modificat son els dels Rendiments de Capital, ja sigui mobiliari com inmobilari.