El gran invent dels treballadors de la llar

Com ja deveu haver sentit, a partir del dia 1 de gener de 2012, els empleats de la llar passen a integrar-se al règim general i això té unes repercussions importants com ara que l'obligació de cotització passa a ser del cap de família ("empleador") i no del treballador, independentment de les hores que faci i amb independència que treballi en una o més cases. O sigui, que de cara a la seguretat social, el cap de família passarà a ser empresari i obligat a ingressar les cotitzacions, tant de la part de l'"empresa" com del treballador.
Aquest nou sistema obliga també a contracte de treball i confecció de rebut de salaris, i evidentment a les corresponents vacances, baixes etc.
Les cotitzacions, en lloc de calcular-se en funció de les hores de treball, es calculen en base al salari i a la següent taula:

En resum, si hi havia la possibilitat de trobar una mala manera de gestionar-ho, l'han trobat!
En lloc d'obligar a que estiguin donades d'alta d'autònoms, com pot ser un lampista, en l'activitat de serveis de neteja, i que emetin les seves factures, tornen a posar més obligacions per les famílies. Entenem que una persona que treballa les 8h en una casa pugui ser considerada "treballadora", però una persona que treballa a diferents cases, que fa les vacances quan vol i que si no li va bé no va a treballar? 
I no ens oblidem de l'altre part implicada, l'Agència Tributària, que de moment no s'ha definit i per tant, no considera al cap de família empresari i per tant no té obligació de retenir però ... quan trigaran a canviar de criteri i considerar-los empresaris i per tant obligats a retenir i a ingressar i presentar 111 i 190?
Ho anirem veient!