Nou model 145

El dia 30 de gener de 2012 ha estat publicada una resolució del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques on s'aprova la modificació del model 145 de comunicació de dades del perceptor de rendes de treball al seu pagador, o de la variació de les dades prèviament comunicades.
Aquesta modificació només afecta a l'apartat 5 "Pagaments per la adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual utilitzant un finançament aliè".
Aquest apartat 5, ha estat reduït a una sola comunicació, la qual diu:
"Si vostè està efectuant pagaments per préstecs destinats a l'adquisició de la seva vivenda habitual pels que hagi de tenir dret a la deducció per inversió en vivenda habitual en el IRPF i les seves retribucions íntegres en concepte de rendiments de treball de tots els pagadors siguin inferiors a 33.007,20 € anuals, marqui amb una X aquesta casella"
Per tant, queda sense efecte la segona opció que limitava aquesta deducció.
Aquesta resolució entra en vigor a partir de l'1 de febrer de 2012.