TEMES FISCALS IMPORTANTS RENDA 2011

1. REDUCCIÓ EN L' IRPF DEL RENDIMENTS IMMOBILIARIS 
Respecte a la reducció en la determinació dels rendiments procedents de l'arrendament d'habitatges s'ha de tenir present que aquestes condicions han canviat per al 2011.
     -Reducció general: 60%.
     -Reducció especial: 100% per als casos en què l'arrendatari de l'habitatge tingui entre 18 i 30 anys (fins al 2010 eren 35 anys) i uns rendiments nets del treball o d'activitat econòmica superiors a l'IPREM.

No obstant, si el contracte d'arrendament s'ha formalitzat amb anterioritat a l'1 de gener de 2011, l'edat de l'arrendatari per tal d'aplicar la reducció del 100% s'amplia fins als 35 anys.

2. DEDUCCIÓ PER OBRES DE MILLORA EN HABITATGES
La deducció per obres de millora en l'habitatge ha estat modificada a partir del dia 6 de maig de 2011. Així, les obres que tinguin per objecte la millora de l'eficiència energètica, la higiene, la salut i la protecció del medi ambient, la utilització d'energies renovables, la seguretat i l'estanquitat, i en particular la substitució de les instal·lacions d'electricitat, aigua, gas o altres subministraments, o que afavoreixin l'accessibilitat a l'edifici o als habitatges, tindran dret a la deducció d'acord amb les condicions següents:

Obres realitzades des del 14 d'abril de 2010 fins al 6 de maig de 2011. Les seves principals característiques són les següents:
  -Que les obres es realitzin en l'habitatge habitual del contribuent. També es permet l'aplicació de la deducció quan les obres es realitzin en l'edifici on es trobi l'habitatge habitual, distribuint la base de la deducció entre tots els comuners en funció de la part assumida per cadascun.
   -Que el contribuent tingui una base imposable inferior a 53.007,20 euros anuals.
   -La base màxima anual de la deducció és de 4.000 euros.
   -La base acumulada amb la deducció per habitatge és de 12.000 euros.
   -L'import de la deducció és del 10% de les quantitats pagades per mitjà de targeta de crèdit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en compte d'una entitat de crèdit
   -La base màxima anual de la deducció serà de 4.000 euros quan la base imposable sigui igual o inferior a 33.007,20 euros. Si la base imposable està compresa entre 33.007,20 i 53.007,20 euros la base màxima serà de 4.000 euros menys el resultat de multiplicar per 0,2 la diferència entre aquesta base imposable i els 33.007,20 euros.

Obres realitzades des del 7 de maig de 2011 fins al 31 de desembre de 2012. Amb les següents característiques:
   -Que les obres es realitzin en qualsevol habitatge del contribuent o edifici on es trobi, a excepció dels habitatges afectes a una activitat econòmica del contribuent.
   -Que el contribuent tingui una base imposable inferior a 71.007,20 euros anuals.
   -La base màxima anual de la deducció és de 6.750,00 euros.
   -La base acumulada amb la deducció per habitatge és de 20.000 euros.
   -L'import de la deducció és del 20% de les quantitats pagades per mitjà de targeta de crèdit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en compte d'una entitat de crèdit.
   -La base màxima anual de la deducció serà de 6.750 euros quan la base imposable sigui igual o inferior a 53.007,20 euros. Si la base imposable està compresa entre 53.007,20 i 71.007,20 euros la base màxima serà de 6.750 euros menys el resultat de multiplicar per 0,375 la diferència entre aquesta base imposable i els 53.007,20 euros.

3. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
A través del RD 13/2011 el Govern va reinstaurar de manera temporal per a l'any 2011 i 2012 l'Impost sobre el Patrimoni. Aquesta reimplantació ha estat a base d'eliminar la bonificació del 100% de la quota que existia. Però a més s'han modificat altres paràmetres de l'impost que passem a detallar:

S'estableix un mínim exempt de 700.000 euros
L'exempció de tributació per a l'habitatge habitual s'estipula en un màxim de 300.000 euros.