VAGA GENERAL 29 DE MARÇ DE 2012

Per al pròxim dia 29 de març els sindicats CCOO i UGT han convocat una aturada per protestar per la nova Reforma Laboral.

Cal tenir en compte les següents consideracions:
L'exercici per part del treballador del dret a la vaga, està considerat pel 45. 1. L., de l'Estatut dels Treballadors com a causa de suspensió del contracte de treball, per tant, en conseqüència les parts queden exonerades de les obligacions recíproques de treballar i remunerar el treball.

Per tant el dia de la vaga no es percep el salari ni es cotitza.

El salari a descomptar és el següent:
 • Salari corresponent a la jornada (salari base i complements salarials).
 • La part proporcional de les pagues extraordinàries, inclosa la de beneficis. El descompte s'ha d'efectuar en la data en què es procedeixi al seu abonament. 
 • La part proporcional de la retribució dels dies de descans setmanal corresponent a la setmana en què es produeix la vaga.
 • Els dies festius compresos dins del període de vaga.
Per contra no procedeix el descompte a:
 • Els dies festius no compresos dins del període de la vaga.
 • Les vacances. No es minoren ni la retribució ni la seva durada. 
OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL
 • L'empresa està obligada a presentar davant la Tresoreria de la Seguretat Social una relació nominal dels treballadors, el contracte del qual se suspèn per l'exercici de la vaga. 
 • El termini per presentar és de cinc dies naturals a partir del següent del cessament en el treball.
 • La relació ha de contenir obligatòriament per a cada treballador afectat les dades següents: 
 • Nom i cognoms del treballador.
 • Número del document d'afiliació a la Seguretat Social. 
 • Data de cessament i les raons que el van motivar.
 • La reincorporació dels treballadors s'ha de comunicar també d'idèntica forma i en el termini de cinc dies següents a la reincorporació. 
OBLIGACIONS DEL TREBALLADOR
 • El treballador té l'obligació de comunicar a l'empresa per escrit la seva intenció de fer vaga en un termini mínim de 5 dies naturals