Documentació necessària Declaració de Renda


Benvolgut client,
Com cada any, ens dirigim a vostè per recordar-li la documentació que ens ha de facilitar per tal de poder fer la DECLARACIÓ DE RENDA i com a novetat d’aquest any, la DECLARACIÓ DE PATRIMONI de l’exercici 2011.
Aquest any el període de presentació de les declaracions s’inicia el 3 de Maig i acaba el 2 de Juliol.
Els agrairem truquin per concertar hora de visita al 93 754 70 53 o al 93 752 35 56.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
 1. DNI de tots els membres. 
 • Fotocòpia DNI dels fills majors de 15 anys. 
 • Certificat d’ingressos i retencions d’empresa (totes les empreses on s’hagi treballat), INEM, Pensions de la Seguretat social, Maternitat - Paternitat, baixes IT, Capitalització autònoms i en cas d’acomiadament la liquidació emesa per l’empresa, i qualsevol altre ingrés que s'hagi obtingut. 
 • Certificat d’Ingressos i Retencions de tots els comptes bancaris on consti com a titular. 
 • En cas de minusvalideses certificat oficial de la generalitat. 
 • Certificat d’aportacions a plans de pensions. 
 • Certificats de donacions a entitats sense ànim de lucre. 
 • Certificat de dividends d’Accions / Participacions, Compra – venda d’accions, Rescat d’Assegurances de Vida, Vendes de fons d’Inversió. 
 • En cas de deducció per adquisició d’habitatge habitual, escriptures de compra - venda, número d’hipoteca i data de constitució i Certificat d’interessos de l’hipoteca i en cas de canvi d'hipoteca, tota la documentació del canvi i import pendent a la data de cancel·lació. 
 • Certificat d’ingressos per arrendaments de locals / pisos, despeses relacionades amb aquest lloguers, incloses hipoteques per adquisició (IBI, comunitat, assegurances), certificat del llogater en cas que sigui menor de 30 anys i tingui un salari superior a l’IPREM. 
 • Certificats de subvencions / ajudes rebudes (Generalitat i Estat) 
 • Certificats de premis rebuts (Excepte loteria nacional, Creu Roja) 
 • En cas de Compra – Venda d’immobles, necessitem les escriptures de compra, les de venda i les totes les despeses relacionades, tant amb la compra com amb la venda; també factures de millora de l’immoble antic i totes les declaracions de renda d'exercicis anteriors en les que s'hagin deduït la hipoteca; i les declaracions de renda on s’hagi desgrabat la hipoteca. Certificat empadronament per comprovar que ha estat la seva residència durant tres anys. 
 • En cas de ser arrendatari, tots els rebuts de lloguer de l’any i la Referència cadastral de l’Immoble arrendat. 
 • Factures d'obres realitzades a l'habitatge habitual que tinguin per objecte la millora energètica, la higiene, la salut i protecció del mediambient, energies renovables, seguretat, estanquitat, etc...