Implantació TAXES REA "Registre d'Empreses Acreditades"

Per indicació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya (REA), Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, us informem que, d'acord amb el que s'estableix a l'article 53 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, a partir del 23 de juny de 2012, els tràmits en el Registre d'Empreses Acreditades del Sector de la Construcció (REA) impliquen el pagament previ d'una taxa. Els fets imposables i les taxes a aplicar són les següents:

a) Per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció: 100 euros
b) Per la tramitació de la sol·licitud de renovació: 100 euros
c) Per la tramitació de la sol·licitud de variació de dades: 20 euros
d) Per la tramitació de la sol·licitud de cancel·lació a instància de part: 20 euros

Un cop presentada la sol·licitud, es rebrà per via telemàtica una carta de pagament que permetrà efectuar el pagament de la taxa. Aquest pagament es podrà realitzar: 

- A qualsevol oficina de "La Caixa", ServiCaixa 24 hores i per Internet a través de www.gencat.cat/oge, a l'apartat de taxes.
L'autenticació mecànica o resguard d'ingrés acredita el pagament.

D'acord amb els articles 70 i 71 de la Llei 30/1992, si, exhaurit el termini, es comprova que no s'ha realitzat el pagament s'entendrà per desistida la sol·licitud i s'arxivarà l'expedient.
A la pàgina Web del REA ja s'està informant d'aquesta implantació de taxes .