Les Notificacions Electròniques

Us volem recordar que des del 2010, la gran majoria d'empreses estan obligades a treballar amb l'Administració Tributària a través d'una ADREÇA ELECTRÒNICA HABILITADA.
Això el que comporta és que s'ha de tenir un certificat digital de l'Empresa per poder accedir al lloc web de l'Agència Tributària i així poder comprovar les Notificacions pendents.

Els obligat a rebre per mitjans electrònics comunicacions i notificacions són les següents:
 • Societats Anònimes (NIF lletra A) i de Responsabilitat Limitada (NIF lletra B)
 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola (NIF lletra N)
 • Establiments permanentes i sucursals d'entitats no residents (NIF lletra W)
 • Unions temporals d'empreses (NIF lletra U)
 • Agrupacions d'interés econòmic, Agrupacions d'interés econòmic europeas, Fons de pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, entre d'altres (NIF lletra V)
 • Contribuents inscrits en el Registre de Grans Empreses
 • Contribuents que tributin pel Règim de Consolidació Fiscal de l'Impost sobre Societats
 • Contribuents que tributin en el Règim especial de Grups d'Entitats de l'IVA
 • Contribuents inscrits en el Registre de Devolució Mensual de l'IVA (REDEME)
 • Contribuents amb autorització per presentar declaracions aduaneras mitjançant el sistema de transmissió electrònica de dadesd (EDI)
El certificat digital el podeu obtenir de diferents maneres:

 • FNMT (Fabrica Nacional de Moneda i Timbre, gratuït)
 • CAMERFIRMA (Certificat digital de la Cambra de Comerç)
 • ANF ( El podem tramitar nosaltres directament i no us heu de desplaçar)


Hi ha altres serveis que funcionen de la mateixa manera, com ara la ADREÇA ELECTRÒNICA VIAL (DEV), que penja de la Direcció General de Trànsit. En aquest cas, pots fer perquè t'enviïn un sms al mòbil en el moment que tens una notificació.