RDL 12/2012 Model 750

El passat 31/03/2012 es va publicar el Reial Decret Llei 12/2012 pel qual s'introdueixen mesures tributàries per tal de reduir el dèficit públic. En aquest, a la seva Disposició Adicional Primera, es parla de la Declaració Tributària Especial, regulada en l'Ordre HAP/1181/2012 publicada el 04/06/2012, que s'haurà de realitzar a través del Model 750. Les persones que optin per aquesta declaració, tributaran un 10% sobre el valor dels béns o drets declarats, sense sancions, interessos o recàrrecs. També s'inclou en la Disposició Final Primera la introducció d'un nou apartat en l'atricle 180 de la Llei General tributària, en la que exonera de responsabilitat penal quan l'obligat tributari hagi regularitzat la seva situació tributària sense requeriment previ.
Dit d'una altra manera, l'empresa / empresari que va presentant els seus impostos, però que un dia s'equivoca, ha de pagar recàrrecs i sancions, ara, aquell que no ha declarat res i que ho faci ara, no només no pagarà el percentatge que li tocaria en situació normal, sinó que a sobre no hi haurà recàrrecs, interessos o sancions.

També queda modificat el següent:

  • L'impost de Societats: entre d'altres coses destaquem que es modifica la deducció de les despeses financeres derivades de deutes amb entitats del grup, art 20 LIS
  • L'Impost sobre la Renda de les persones físiques: es modifica pel que fa a la llibertat d'amortització i les transmissions d'elements patrimonials.
  • L'Impost sobre les Labors del Tabac
  • L'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
  • Llei 33/2003 de patrimoni de les administracions públiques