RDL 20/2012

NOTA MOLT IMPORTANT LABORAL


El dia 14 de juliol va sortir publicat el RDL 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment a la competitivitat.
Els aspectes més importants i que afecten directament a les nostres empreses son:

PRIMER.- Modificacions dels recàrrecs per ingrés fora de termini de les quotes de la seguretat social, que passen a ser del 20% a partir del dia següent a la data reglamentària del seu ingrés. ( fins ara eren el 3% el primer mes, el 5% el segon mes, el 10% el tercer mes i el 20% el quart mes de retard en el pagament)

SEGON.- Modificacions dels conceptes computables en el càlcul de la base de cotització, que es determinarà reglamentàriament

TERCER.- Desapareix el dret a l'aplicació de bonificacions. La disposició transitòria sisena estableix  que resta suprimit el dret de les empreses a l'aplicació de bonificacions per contractació, manteniment lloc de treball, a les quotes de la Seguretat Social, i en el seu cas, quotes de recaptació conjunta, que s'estiguin aplicant a l'entrada en vigor d'aquest RDL, de qualsevol norma en vigor o derogada, que haguessin estat establertes.

Aquesta mesura serà d'aplicació a les bonificacions en les quotes meritades a partir del mes següent al de l'entrada en vigor d'aquest RDL (01/08/2012).

No s'aplicarà aquesta nova disposició a les bonificacions que recull el RDL 3/2012 de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, les de violència de gènere,  contractes d'interinitat de persones desocupades per substituir treballadors durant els períodes de descans per maternitat, contractes de treball de persones amb discapacitat etc.

En resum que les bonificacions que no es podran aplicar a partir de l'1 d'agost 2012 principals son:
1.       Contractes fets a majors de 45 anys
2.       Bonificacions progressives que s'aplicaven a treballadors majors de 60 anys i amb 5 o mes anys d'antiguitat a l'empresa (50%, 60%, 70%, 80% i 90%, en complir els 60, 61, 62, 63 i 64 anys).
3.       Bonificacions per transformació a indefinits.
4.       Bonificacions per reincorporació de la dona al treball després de la maternitat.
5.       Bonificacions especials que hi havien del sector tèxtil etc.

QUART.- Prestació d'atur. L'import de la prestació d'atur es determinarà aplicant a la base reguladora els següents percentatges: 70% durant el 180 primers dies i el 50% a partir del dia 181 i els que restin (abans el 60%)

Observacions:
Cotitzacions socials. El president del Govern va anuncia en el congrés 12 de juliol que a partir de l'any 2013 les cotitzacions socials baixaran un 1% i el 2014 un 2%, però això encara no està aprovat.

Així doncs, a partir de l'1 d'agost desapareixen les bonificacions que fins ara havíem estat aplicant en el càlcul de les cotitzacions a la seguretat social.
La Seguretat social ja ha fet les modificacions pertinents a la seva base de dades