Es publica l'actualització dels mòduls pel final del 2012

Orden HAP/2259/2012, de 22 de octubre, per la que es modifiquen els mòduls del règim simplificat de l'Impost sobre el valor afegit aprovats per l'Ordre EHA/3257/2011, de 21 de novembre, per la que es desenvolupen per l'any 2012 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA. (BOE, 24-octubre-2012).