Pagaments en efecitu de 2500,00 €

Només a mode d'aclariment, volem informar que els pagaments en efectiu que estan permesos són aquells que com a màxim sigui els 2499,99 €, els 2500,00 € ja són sancionables. I que cada un d'aquests imports és per operació, no quedant permesa la fracció de l'operació, ja que es tindria en compte la suma de tots els pagaments corresponents a una mateixa operació.
Llei 7/2012