Responsabilitat subsidiària en la subcontractació

Creiem important recordar que és imprescindible que a totes aquelles empreses / autònoms que subcontracteu, o als que els hagueu cedit un espai en el recinte de la vostra empresa, per tal d'evitar la responsabilitat subsidiària dels deutes, ja sigui de cara a l'Agència Tributària com a la Seguretat Social, els demaneu els certificats d'estar al corrent de pagament, tant de l'Agència Tributària com a de la Seguretat Social, i us assegureu que els treballadors estan donats d'alta.

Seguretat Social: Art 127 LGSS
AEAT: Art 43 LGT 58/2003