IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES #Impostos

• Desembre 2015: 430 • Resum anual 2015: 480