DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS #Impstos

El 29/02 és el darrer dia per presentar el model 347. De manera general, en aquest model no s'han de declarar aquelles operacions que ja s'hagin hagut de declarar en qualsevol altra declaració informativa.