IMPOST SOCIETATS #Impostos

El 29/02 és el darrer dia per canviar la fórmula de càlcul dels pagaments a compte de l'Impost sobre Societats. Entitats l'exercici de les quals coincideixi amb l'any natural: opció/renúncia a l'opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: Moldel036 Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural l'opció/renúncia a l'opció, s'exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l'inici del exercici i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.