NÚMERO D'IDENTIFICACIÓN FISCAL

• Quart trimestre 2015. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: model 195 • Declaració anual 2015. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: model 199