IVA #Impostos

• Març 2016. Autoliquidació: 303 • Març 2016. Grup d'entitats, model individual: 322 • Març 2016. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340 • Març 2016. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitaries: 349 • Març 2016. Grup d'entitats, model agregat: 353 • Març 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380 • Primer trimestre 2016. Autoliquidació: 303 • Primer trimestre 2016. Declaració-liquidació no periòdica: 309 • Primer trimestre 2016. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitaries: 349 • Primer trimestre 2016. Serveis de telecomunicacions, de radiodifussió o de televisió i electrònics en el IVA. Autoliquidació: 368 • Primer trimestre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380 • Solicitud de devolución Recàrrec d'Equivalència i subjectes passius ocasionals: 308 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341