Informació per a Grans Empreses #Aeat

El 2 de juliol es va publicar en el BOE 133 l'Ordre HAP/841/2016 que en la seva disposició final segona, apartat U estableix que a partir de l'1 de juliol del 2016 amb carácter general els contribuents inscrits en el Registre de Grans Empreses queden obligats a presentar electrònicament per Internet tot tipus de documentació amb transcendència tributària relativa a procediments gestionats per l'AEAT.

El seu incompliment, pot portar a una multa pecuniària fixa de 250 euros, segons l'article 199.2 de la Llei General Tributària.