Període de pagament IAE quotes provincials i estatals #Impostos #Aeat

En el BOE 144 del 15 de juny del 2016 es publica la Resolució del 10 de juny del 2016, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per al que es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2016 relatius a les quotes nacionals i provincials, i s'estableix el lloc de pagament.

El Període de pagament del l'IAE 2016 és del 15 de setembre fins el 21 de novembre.