PERMISOS LABORALS PER LES ELECCIONS DE 26 JUNY DE 2016

Segons el que preveu l'article 13 del Reial Decret 605/1999, de 16 d'abril, que estableix la regulació complementària dels processos electorals i els diferents reials decrets de traspàs de funcions i serveis en matèria de execució de la legislació laboral, correspon a les administracions públiques de les comunitats autònomes adoptar les mesures necessàries perquè, en les jornades electorals, els treballadors per compte aliè i el personal de les administracions públiques que siguin electors i prestin els seus serveis en dia d'eleccions, disposin en el seu horari laboral de fins a quatre hores lliures per a l'exercici del dret del vot, que seran retribuïdes (o reducció proporcional si el treball es presta en jornada reduïda).

Si a més són President, vocal, interventor o apoderat de taula electoral, tenen dret durant el dia de la votació a un permís retribuït de jornada completa si aquest dia no descansen, i els tres primers més a una reducció de la seva jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

Davant les eleccions del 26 de juny de 2016, les diferents comunitats autònomes han dictat les seves disposicions específiques en matèria de jornada laboral i permisos de les persones que intervenen en el procés electoral, publicades en els butlletins oficials respectius. A Catalunya, Ordre TSF / 130/2016, de 17 de maig per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 26 de juny de 2016 (DOGC 1-6-16).

Les referències en aquest article a treballadors, s'han d'entendre fetes també a personal al servei de l'Administració que es trobi en les mateixes circumstàncies.

L'esmentat permís té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.

A l'efecte de l'abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les empresàries tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l'exhibició del justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Permisos per als treballadors votants
a) Si l'horari de treball no coincideix amb el d'obertura de les meses electorals o només coincideix per menys de dues hores: no tenen dret a permís retribuït.
b) Si l'horari de treball coincideix entre dos i menys de quatre hores amb el d'obertura de les meses electorals: tenen dret a un permís retribuït de dues hores.
c) Si l'horari de treball coincideix entre quatre i menys de sis hores amb el d'obertura de les meses electorals: tenen dret a un permís retribuït de tres hores.
c) Si l'horari de treball coincideix en sis o més hores amb el d'obertura de les meses electorals: tenen dret a un permís retribuït de quatre hores.

La determinació en tots els casos del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l'horari establert pel col·legi electoral és potestat de l'empresari o empresària.

Permisos per als treballadors / es membres de les meses electorals i interventors dels partits polítics que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal
* Els treballadors que el dia 26 de juny no gaudeixin del descans setmanal, i que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d'interventors, tenen permís retribuït durant tota la jornada laboral i cinc hores el dia immediatament posterior. El permís s'ha de retribuir per l'empresa un cop justificada l'actuació com a membre de mesa o interventor.

Permisos per als treballadors / es membres de les meses electorals i interventors dels partits polítics que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal
* En aquests casos tenen permís de les cinc primeres hores el dia immediatament posterior.

Permisos per als treballadors que siguin apoderats que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal
Tenen així mateix dret a permís retribuït durant tota la jornada laboral.

Canvis de torn
Si el treballador membre de la mesa electoral, interventor o apoderat hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresa, a petició de l'interessat, haurà de canviar-li el torn perquè pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu
Es concedirà un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 26 de juny de 2016, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.
Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 16 de juny de 2016.