IMPOST SOBRE SOCIETATS #Impostos

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL) Declaració anual 2015. Entitats el període impositiu coincideixi amb l'any natural: 200, 220 Resta d'entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.