IVA #Impostos

• Juny 2016. Autoliquidació: 303 • Juny 2016. Grup d'entitats, model individual: 322 • Juny 2016. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340 • Juny 2016. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàrias: 349 • Juny 2016. Grup d'entitats, model agregat: 353 • Juny 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380 • Segon trimestre 2016. Autoliquidació: 303 • Segon trimestre 2016. Declaració-liquidació no periòdica: 309 • Segon trimestre 2016. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitaries: 349 • Segon trimestre 2015. Serveis de telecomunicacions, de radiodifussión o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368 • Segon trimestre 2016. Operacions assimilades a las importacions: 380 • Solicitud de devolució Recàrrec d'Equivalència i subjectes passius ocasionals: 308 • Reintegrament de compensacions en el Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341