IVA #Impostos

Darrer dia de presentació i pagament de: • Setembre 2016. Autoliquidació: 303 • Setembre 2016. Grup d'entitats, model individual:322 • Setembre 2016. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340 • Setembre 2016. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349 • Setembre 2016. Grup d'entitats, model agregat: 353 • Setembre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380 • Tercer trimestre 2016. Autoliquidació: 303 • Tercer trimestre 2016. Declaració-liquidació no periòdica: 309 • Tercer trimestre 2016. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349 • Tercer trimestre 2015. Serveis de telecomunicacions, de rediodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368 • Tercer trimestre 2016. Operacions assimiladas a les importacions: 380 • Sol·licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341