APLAÇAMENT #IMPOSTOS 2017

Bon dia, 

Volíem informar-los de la nota que ha penjat Hisenda respescte als aplaçaments de l'IVA. 
Haurem de separar dos tipus de subjectes passius: 

 • Els Autònoms: Fins a 30.000,00 € seguirà funcionant com fins ara, més de 30.000,00 € hauran de justificar que no té factures que el client no ha pagat 
 • La resta: S'haurà de justificar que no s'han cobrat les quotes repercutides, si no es justifica, s'entendrà com a inadmés l'aplaçament, amb el que hi haurà recàrrecs. 

 • Adjuntem la nota d'HISENDA 


  Els ajornaments als autònoms després del Reial Decret llei 3/2016 


  Mesures del Reial Decret llei 3/2016 en matèria d'ajornaments 
  El Reial Decret llei 3/2016, de 2 de desembre, va eliminar la possibilitat de concedir ajornaments o  fraccionaments de determinats deutes tributàries, entre elles les derivades dels pagaments fraccionats del Impost sobre Societats i les derivades de tributs que, com l'IVA, han de ser legalment repercutits, llevat que es justifiqui que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades. 

  Tramitació dels ajornaments després del Reial Decret llei 3/2016 
  Les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes afectats per aquesta mesura s'inadmetran, mentre que la resta de sol·licituds es tramitaran en funció del seu import, d'acord amb el procediment establert, que no ha estat modificat pel Reial Decret llei. Així, les sol·licituds d'ajornament o fraccionament que es refereixin a deutes per import global igual o inferior a 30.000 euros no necessitaran aportar garanties, i es tramitaran mitjançant un procés automatitzat. Les sol·licituds per un import global superior hauran d'aportar les garanties adequades i es tramitaran mitjançant un procés ordinari no automatitzat. El límit exempt d'aportar garanties es va elevar en octubre de 2015 des de 18.000 euros als 30.000 euros actuals. 

  Incidència de la mesura per als autònoms 
  Pel que fa als autònoms, la mesura relativa als pagaments fraccionats del Impost sobre Societats no els afecta, atès que tributen en l'IRPF. La mesura sobre l'IVA transferit sí els afecta, per bé que podran seguir sol·licitant ajornaments i fraccionaments d'IVA si justifiquen que no han cobrat les quotes repercutides. Per tant, la principal modificació per als autònoms serà que hauran d'acreditar que no han cobrat les quotes d'IVA repercutides, en particular en aquelles sol·licituds que excedeixin el límit exempt de garanties. 
  En conseqüència, els autònoms podran sol·licitar l'ajornament, sigui quin sigui el seu import, del seu IRPF i IVA en les següents circumstàncies, en funció del import global del deute: 

 • Si les sol·licituds es refereixen a un deute del qual import global és igual o inferior a 30.000 euros, es podran concedir els ajornaments, sense garanties, fins a un màxim de 12 terminis mensuals, llevat que l'obligat hagués sol·licitat un nombre de terminis inferior, en aquest cas, es concediran els terminis sol·licitats. La periodicitat dels pagaments serà, en qualsevol cas, mensual. Es tramiten mitjançant un mecanisme automatitzat de resolució. 
 • Si les sol·licituds es refereixen a un deute del qual import global excedeix de 30.000 euros, es podran concedir els ajornaments, en funció del tipus de garantia aportada pel deutor, i per un termini màxim de 36 terminis mensuals, llevat que l'obligat hagués sol·licitat un nombre de terminis inferior, en aquest cas, es concediran els terminis sol·licitats. Si els deutes són per IVA, caldrà, a més, acreditar que les quotes d'IVA repercutides no han estat pagades.