Parlem de les factures falses, són sancionables?

La Llei General Tributària en el seu article 201, estableix la infracció tributària per incumplir les obligacions de facturació. 
Quan l'incompliment es per l'expedició de factures o documents substitutius amb dades falses o falsejades, la infracció és considera molt greu i la sanció consisteix en el 75 % de l'import conjunt de les operacions que hagin originat la infracció.