Modificació dates de presentació #impostos

El passat 18/11/2017 s’ha publicat l’Ordre HFP/1106/2017, de 16 de novembre, per la que es modifica l’Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la que s’aprova el model 190 per la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renta i els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 y 347. 

MODEL 190
El model 190 deixa de poder-se presentar en model imprès.
S’inclou un nou camp on s’ha d’informar el correu electrònic de la persona amb qui relacionar-se.
També s’hauran d’informar en el model totes les beques exemptes conceptuades com a tals en l’article 7.j) de la Llei 35/2006.
També s’haurà de reflexar la mateixa diferenciació entre prestacions dineràries i en espècies derivades de l’incapacitat laboral de les no derivades de l’incapacitat laboral.

MODELS 171, 184, 345
Queda modificat el termini de presentació dels impostos, que es realitzarà en el tremini comprès entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any.
Entra en vigor en el dia següent a la publicació d’aquesta ordre, pel que ja és aplicable a les declaracions del 2017, que ja haurem de presentar durant el gener del 2018.

MODELS 347
Queda modificat el termini de presentació dels impostos, que es realitzarà en el termini comprès entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any.
En aquest cas, l’entrada en vigor és el gener del 2018, pel que afectarà a les declaracions del 2018 que presentarem en el 2019.