Permisos laborals per votar #21D

L'artícle 13 RD 605/1999, ens diu que correspon a les administracions públiques adoptar les mesures necessaries perque els treballadors que treballin durant una jornada electoral puguin disposar de fins a 4 hores lliures per exercir el seu dret a vot.
Aquestes 4 hores són retribuïdes i es redueixen proporcionalment en cas de jornada reduïda

Si aquests treballdors són el President, Vocal, Interventor o apoderat de la mesa electoral, tenen dret a un permís retribuït i no recuperable de tot el dia de la jornada electoral, en cas de President, Vocal o interventor, també tenen dret a una reducció de 5 hores el dia immediatament posterior.

Hi ha diferents tipus de permisos, i són els següents:Permisos pels treballadors votants 
  • Si l'horari de treball no coincideix amb el d'obertura de les meses electorals o coincideix menys de dues hores, no tenen permís retribuït.
  • Si l'horari de treball coincideix entre 2 i menys de 4 hores amb el d'obertura de les meses electorals, tenen dret a un permís retribuït de 2 hores 
  • Si l'horari de treball coincideix entre 4 i menys de 6 hores amb el d'obertura de les meses electorals, tenen dret a un permís retribuït de 3 de 3 horas. 
  • Si l'horari de treball coincideix en 6 o més hores amb el d'obertura de les meses electorals, tenen dret a un permís retribuït de 4 horas. 

Permisos per treballadors que realitzen el seu treball lluny del domicili habitual o en condicions d'especial dificultat per votar
Tenen els mateixos permisos que els treballadors votants però per formular personalment la sol·licitud de certificació acreditativa de la seva inscripció en el cens electoral i la reemisió del vot per correu. 


Permisos per als treballadors membres de les meses electorals i interventors de partits polítics

Tenen permís retribuït durant tota la jornada laboral i 5 hores del dia immediatament posterior. 


Permisos pels treballadors que siguin apoderats. 

Aquests tenen dret a permís retribuït durant tota la jornada laboral. 


Canvis de torn 

Si el treballador és membre de la mesa electoral, interventor o apoderat, hagues de treballar en el torn de nit el dia immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresa, a petició de l'interessat, haurà de canviar el torn. 


Permís per candidats 

El personal al servei de l'Administració que es presenti com a candidat a les eleccions podrà, prèvia sol·licitud, ser dispensat del treball durant el temps de duració de la campanya electoral. 


Normativa de cada comunitat autònoma 

Cada comunitat autònoma publica, normalment durant el mes anterior, la seva pròpia normativa sobre la determinació de l'horari laboral del dia de les eleccions per facilitar el dret a vot dels treballadors. 

Font: CISS Laboral