NOVETATS TRIBUTÀRIES DEL TREBALL AUTÒNOM

Les mesures fiscals introduïdes per la recent reforma del treball autònom entraran en vigor el proper 01 de gener del 2018 i afectaran directament a l’impost sobre la renda de les persones físiques dels autònoms que tributin en estimació directe amb l’objectiu principal de donar major seguretat jurídica a unes qüestions, fins ara, controvertides.

Deducció de subministraments per als autònoms que exerceixen la seva activitat al domicili propi
Els treballadors autònoms que exerceixin la seva activitat al domicili propi es podran deduir el 30% de les despeses de subministrament (aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet) tenint en compte la proporció dels metres quadrats de l’habitatge que realment es destinin per portar-la a terme.

Exemple: L’habitatge actual d’un contribuent té 100m2 dels quals 20m2 pertanyen a l’espai destinat a l’exercici de l’activitat, les despeses de subministrament dels quals ascendeixen als 3.000€ anuals, es podria deduir:
   % de l’habitatge destinat a l’activitat: 20/100= 20%.
   Quantitat deduïble= (3.000€ * 20%)* 30%= 180€/anuals.

Admissió de prova en contra: si es pot acreditar que el consum afecte a l’activitat és major que el percentatge estipulat, es podrà deduir un tant per cent superior.

Deducció de despeses de manutenció
Els treballadors autònoms que per la seva activitat necessitin desplaçar-se i incórrer en despeses de manutenció, tant al país com fora d’aquest, es podran deduir aquestes despeses amb el límit màxim diari de:
Concepte
Espanya
Estranger
Sense pernocta
26,67€
48,08€
Amb pernocta
53,34€
91,35€

Requisits per a l’admissió de la deducció d’aquestes despeses:

  • Han d’estar relacionades amb l’activitat.
  • S’han de produir en establiments de restauració i hostaleria.
  • Els pagaments s’hauran de satisfer per mitjans telemàtics (Ex: targeta o transferència bancària).
  • Conservar els documents justificatius de la necessitat d’efectuar i incórrer en aquestes despeses.
  • Per poder desgravar les despeses de l’habitatge, s’ha de tenir declarat com a lloc on es realitza l’activitat l’habitatge, si no està declarat, s’ha de notificar a hisenda