RECORDATORI PROCESSOS D’INCAPACITAT TEMPORAL I OBLIGACIONS DE COMUNICACIÓ

OBLIGACIONS DEL TREBALLADOR
El treballador està obligat a presentar a l’empresa la còpia dels comunicats de baixa, i els successius comunicats de confirmació, en el termini màxim de 3 dies des de la data de la seva expedició. Tanmateix, quan li entreguin el comunicat d’alta mèdica haurà d’aportar al seu centre de treball la còpia corresponent durant les 24 hores següents a la seva expedició.
En els processos de durada estimada molt curta, el treballador presentarà a l’empresa la còpia del comunicat de baixa/alta destinat a ella durant les 24 hores següents a la data de l’alta.
TRAMITACIÓ PER L’EMPRESARI
L’empresa haurà de reflectir al comunicat de baixa entregat pel treballador les dades sobre cotització relatius al mateix, a efectes de determinar la base reguladora de la prestació econòmica per incapacitat temporal; també consignarà la clau del codi nacional d’ocupació, de la província del centre de salut que ha emès el comunicat; i les dades genèriques identificatives del procés i de l’empresa, definits mitjançant el sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED).
L’empresa té la obligació de transmetre al INSS, el comunicat de baixa, de confirmació o d’alta presentat a la mateixa pel treballador, després de complimentar els apartats a concernents a l’empresa, mitjançant el sistema RED, amb caràcter immediat i, en tot cas, dins d’un termini màxim de 3 dies hàbils a partir de la seva recepció.
Aquesta obligació corresponent a les empreses encara quan hagin assumit el pagament, al seu càrrec, de la prestació econòmica d’incapacitat temporal, en règim de col·laboració voluntària.
Tanmateix, es recorda que la no remissió dels comunicats mèdics en el termini de 3 dies hàbils o la no transmissió per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, son objecte d’infracció en grau lleu amb una sanció econòmica de 60€ a 625€ (RD Leg. 5/2000 art 21.6, 22.4, 40.1 y 48).Premià de Dalt, Novembre 2017