Recordatori Ajornaments amb Hisenda #TaxInforma

Bon dia,
Creiem convenient recordar com funcionen els ajornaments amb hisenda.
Aquí ho teniu2017/07
GESTIÓ D’AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DE PAGAMENT A PARTIR DE L’01/01/2017
Categoria
Data
Fiscal
20/01/2017
Davant la confusió generada pel Reial Decret Llei 3/2016, de 2 de desembre amb el qual Hisenda pretén endurir la concessió d’ajornaments, la nota interna publicada a la pàgina web de l’Agència Tributària en la qual semblava entendre’s que es mantenia el límit de 30.000 euros per la concessió d’ajornaments sense prestació de garanties, mantenint el criteri existent fins a l’actualitat, però únicament pels autònoms, finalment l’Administració Tributària ha publicat la Instrucció 1/2017, de 18 de gener.

L’Administració Tributària distingeix dos tipus de procediments
  1. El procediment per a la resolució automatitzada d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
  2. El procediment per a la resolució ordinària d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
1. Procediment automatitzat
Al procediment automatitzat s’hi admetran tots els deutes que en conjunt s’ajornin o fraccionin essent inferiors a 30.000 euros, sense garantia i sense justificació de cobrament de les quotes repercutides en el cas d’IVA, amb limitació en el termini de concessió a 12 mesos pels subjectes passius persones físiques, i a 6 mesos, pels deutes corresponents a persones jurídiques.

Dins de la tramitació automatitzada, les sol·licituds presentades inferiors a 1.000 euros, no es limitaran als terminis de 12 i 6 mesos, sinó que es concediran automàticament els terminis requerits pel sol·licitant, sempre que els seus fraccionaments no siguin inferiors a 30 euros.

En el procediment automatitzat l’Administració Tributària pressuposa que es compleixen dues circumstàncies necessàries per tal que es concedeixi, com són les dificultats de tresoreria transitòria i la falta d’ingressos dels impostos repercutits. Per la qual cosa no es realitzaran requeriments per part de l’Administració per acreditar aquestes circumstàncies.

En el límit de 30.000 euros s’hi inclouen l’import del deute pel qual se sol·licita l’ajornament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, excepte que estiguin degudament garantits.

2. Procediment ordinari
Les sol·licituds d’ajornament superiors a 30.000 euros es tramitaran pel “procediment ordinari”, amb el requeriment dels requisits d’aportació de garanties, justificació de la falta de tresoreria i altra documentació seguint el procediment detallat a la Instrucció per tal de permetre a l’Administració determinar si es compleixen els diferents requisits exigits per a la seva concessió, entre ells el requisit de no haver cobrat les quotes repercutides sobre les quals se sol·licita aplaçament.