Recordatori #impostos dia 20/04

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
 • Març 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Primer trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136
Pagaments fraccionats renda
 • Primer trimestre 2018:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131
Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents
 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222
IVA
 • Març 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Març 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Març 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2018. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2018. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2018. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368
 • Primer trimestre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341
IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES
 • Març 2018: 430
IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • Gener 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Gener 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2018: 548, 566, 581
 • Març 2018: 570, 580
 • Primer trimestre 2018: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2018. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Primer trimestre 2018: 582
 • Primer trimestre 2018. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT
 • Març 2018. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 560
 • Any 2017. Autoliquidació anual: 560
IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
 • Primer trimestre 2018. Pagament fraccionat: 585
 • Any 2017. autoliquidació anual: 589
IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ
 • Primer trimestre 2018: 595