Reclamació Baixa de Maternitat #Impostos #TaxInforma


2018/27
LES PRESTACIONS PÚBLIQUES PER MATERNITAT PERCEBUDES DE LA SEGURETAT SOCIAL ESTAN EXEMPTES DE L’IRPF
Categoria
Data
Fiscal
09/10/2018

El Tribunal Suprem ha establert com a doctrina legal que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”. L'exempció de pagament abasta totes les prestacions de maternitat, sense distinció de l’òrgan públic de les quals es rebin.

Qui pot reclamar la devolució?

Persones que hagin estat de baixa maternal des del 2014.
Referent a la resolució de les reclamacions, l’Agència Tributària tindrà en consideració el criteri del Tribunal Suprem. A més, no retindrà les prestacions de maternitat que es comencin a tramitar quan se’ls notifiqui la sentència del Tribunal Suprem.
Es poden reclamar els períodes no prescrits, del 2014 al 2017. La sol·licitud de l’exercici 2014 s’ha de presentar abans del 30/06/2019 per tal d’evitar la prescripció.

Com es pot reclamar la devolució?

És necessari presentar un escrit de sol·licitud de rectificació d’autoliquidació i devolució d’ingressos indeguts de l’exercici en el qual es va percebre la prestació.
Si el naixement va tenir lloc durant l’últim trimestre de l’any, és possible que la prestació es cobrés en dos exercicis diferents, per tant, es podria sol·licitar la rectificació d’ambdós exercicis.

Quan es pot demanar la sol·licitud de rectificació?

Abans que passin quatre anys des del dia següent a la finalització del termini de presentació de la declaració reclamada o des del dia següent a la presentació de la declaració, en cas que es presentés fora de termini.
Si Hisenda considera que la sol·licitud és procedent, retornarà la quantitat indegudament ingressada més els interessos de demora.

Què és la prestació per maternitat?

El Tribunal Suprem defineix la prestació per maternitat com un subsidi que gestiona la Seguretat Social que pretén compensar la pèrdua d’ingressos del treballador durant el descans pel naixement, adopció, tutela o acolliment, ja que el contracte de treball queda en suspens durant aquest període i s’interromp l’activitat laboral. Per tant, es consideren situacions protegides la maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció i acolliment familiar.


La sentència conclou: "En conseqüència, la prestació per maternitat es pot incardinar en el supòsit previst en el paràgraf tercer de la lletra h de l’article 7 de la LIRPF, i per això el recurs de cassació ha de ser desestimat i establir com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques"

A data d'avui, els Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) recomanen esperar unes setmanes abans de començar a reclamar les devolucions de l'IRPF, ja que es preveu que s'implementi una eina informàtica degut al volum de devolucions, que es s'ha estimat en 1,1 milions d'afectats