Saps quina documentació pots exigir al banc abans de contractar un préstec hipotecari?

Qualsevol persona es pot trobar davant la situació de comprar un habitatge i la necessitat de finançar-lo. Per a fer-ho, és important que es contracti des de la confiança que es disposa de la informació suficient. Als efectes de reforçar aquesta seguretat, a continuació exposem quina documentació pots exigir al banc abans de contractar el préstec hipotecari.

1.-Fitxa d’Informació Precontractual

Abans de contractar un préstec hipotecari és important comparar altres ofertes de diferents bancs. Per aquest motiu, tens dret a sol·licitar a qualsevol entitat financera la Fitxa d’Informació Precontractual i el banc té l’obligació d’entregar-te, de manera gratuïta, aquest fullet informatiu i orientatiu que inclourà informació general.

2.- Fitxa d’Informació Personalitzada

Després d’haver comparat diferents ofertes i als efectes d’obtenir informació més concreta sobre les condicions del préstec, pots sol·licitar de forma gratuïta la Fitxa d’Informació Personalitzada que contindrà les característiques concretes del préstec en la teva situació financera. En aquest document, s’hauran de ressaltar, entre d’altres aspectes: 1) l’import i duració del préstec 2) el tipus d’interès 3) si existeixen clàusules sostre, sòl o alguna limitació a l’interès variable 4) l’import de cada quota a pagar 5) costos que ha de pagar el client 6) les conseqüències de l’incompliment de la devolució del préstec.

3.- Oferta vinculant.

Una vegada hagis adoptat la decisió de sol·licitar el préstec a un banc en concret, aquest realitzarà la taxació de l’immoble, les comprovacions de la situació registral de la finca i l’avaluació de la teva capacitat financera i, si aquesta és favorable, tindràs dret a sol·licitar el lliurament d’una oferta vinculant.

L’oferta vinculant haurà de contenir les condicions financeres definitives, i haurà d’estar datada i firmada per un representant de l’entitat financera, a més de constar-hi la seva identificació i la de la persona sol·licitant.

Aquesta oferta tindrà una validesa no inferior a deu dies hàbils a partir de la data de lliurament. És important ressaltar que les condicions que posteriorment contindrà l’escriptura de préstec hauran de ser idèntiques a les de l’oferta vinculant.

4.- Escriptura de préstec hipotecari

A més del dret a escollir el notari que intervé en la signatura de l’escriptura de préstec hipotecari, tens dret a disposar d’una còpia de l’escriptura pública per, en efecte, examinar i comprovar que les condicions contingudes són idèntiques a l’oferta vinculant, dins dels 5 dies hàbils anteriors a la signatura.

Des de TAX Legal, no només oferim assessorament legal en la compra i venda d’habitatges, també en la negociació i verificació del compliment dels requisits legals en l’atorgament de préstecs hipotecaris. Creiem que un assessorament previ adequat pot suposar un estalvi important de costos.