Novetats contractes de #lloguer #taxinforma

Aquest any, el tema dels lloguers està sent mogudet i es preveu que, com a mínim a Catalunya, es torni a modificar abans de final d'any.

Que suposa la nova llei (Reial Decret Llei 7/2019) publicada el passat 5 de març?
  • Durada dels contractes: La principal novetat és que s’amplia l’extensió dels terminis de la pròrroga obligatòria del contracte de lloguer de 3 a 5 anys (o a 7 si l’arrendador és persona jurídica). De la mateixa manera, també s’amplia el temps de pròrroga tàcita d’1 a 3 anys.
  • Despeses: Les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte aniran a càrrec de l’arrendador, quan aquest sigui persona jurídica. 
  • Preavís: S’augmenta a dos mesos el termini de preavís per no renovar el contracte pel llogater i a quatre mesos per l’arrendador. 
  • Els contractes no inscrits tornen a tenir efectes davant de tercers, de manera que quan hi hagi una venda d’un pis arrendat, el llogater quedi protegit, estigui inscrit el contracte o no al Registre de la Propietat. 
  • Fiança: Es limita a dos mesos de renda la fiança que es pot exigir al llogater. 
  • Extinció: Es blinda la possibilitat de subrogació, en cas de mort del llogater, a favor de determinats perfils vulnerables com menors, discapacitats o majors de 65 anys. 
  • Millores: S’obliga els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal a la realització d’obres per millorar l’accessibilitat, amb independència de la quantia, si existeix ajuda pública d’almenys el 75% del cost. S’estableix augmentar el fons de reserva de les comunitats per sufragar inversions d’accessibilitat. 
  • Preu: Les garanties addicionals queden limitades a dos mesos a més del fet que també queda subjecte a l’IPC l’actualització de la renda durant la vigència del contracte.
A nivell estatal, es preveu la creació, en el termini de vuit mesos, d’un índex estatal de referència del preu del lloguer de l’habitatge, que es vincularà a través de la pujada de l’IPC.

El passat mes de juny, la Generalitat va presentar l’índex de referencia dels preus de lloguer que té caràcter informatiu i ofereix una aproximació fidel a la realitat del mercat de lloguer. Juntament amb aquest índex, s’aprovaran una sèrie de beneficis fiscals (desgravacions IRPF i ajudes per rehabilitacions d’habitatges, entre altres) a aquells propietaris que lloguin dins del marge de l’índex de referència.

Què passa amb el lloguer turístic?
Es modifica la Llei de Propietat Horitzontal per tal de permetre limitar el lloguer turístic o per assignar-los majors despeses comunes (fins un 20%) en aquelles comunitats de veïns on es doni una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels propietaris.

Què passa amb el desnonament?
En relació al desnonament d’habitatge, es millorarà la coordinació entre els serveis socials per tal de protegir el desnonat en supòsits de vulnerabilitat, a més d’agilitzar-ne el procediment.

Què passa amb l’Impost sobre transmissions patrimonials?
S’elimina l’impost de transmissions sobre els contractes de lloguer d’habitatge habitual.

I què passa amb l’IBI?
L’IBI es podrà repercutir als llogaters. A més, es preveuen unes bonificacions a l’IBI per a propietats amb lloguers d’habitatge amb una renda limitada.

Recordem que aquest Reial Decret-Llei està pendent de convalidació.