Qui està obligat a declarar en l'#IRPF? #impostos

Aquest primer d'abril s'inicia la campanya de Renda del 2018 😱, i volem recordar-vos qui està obligat a declarar.
Doncs, per aquest exercici 2018, està obligat a declarar tots els contribuents persones físiques residents a Espanya però No tindran obligació de fer-ho aquelles persones que hagin percebut únicament:
  • Rendiments del treball que no superin els: 
    • 22.000€ en el cas que provingui d´un sol pagador o provinent de més d’un pagador la suma de les rendes obtingudes pel segon i restants pagadors no superin els 1.500€
    • 12.643€ (abans eren 12.000€), excepte que el contribuent hagi mort abans del 5 de juliol de 2018 en què aquest límit es manté en 12.000€,
  • Rendiments del capital mobiliari (interessos procedents d’entitats bancàries i dividends d’accions com a més habituals) o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte, quan les percepcions en conjunt siguin inferiors a 1.600€.
  • Rendes immobiliàries imputades: rendes que el contribuent ha d’incloure en la seva declaració pel fet de ser propietari de béns immobles urbans, diferents al seu habitatge habitual, i que no estiguin llogats, les subvencions per la compra d’habitatge i, com a novetat per a l’exercici 2018, altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques; en aquest cas, el límit conjunt per no haver de fer la declaració és de 1.000€.