Registre diari de la jornada de treball #Taxinforma

Bon dia!
Per defensar els drets dels treballadors i evitar el frau en contractes temporals, es torna a implantar el fitxatge obligatori per tothom, ara caldrà veure com es pot conciliar amb la flexibilitat horària.

En data 12/03/2019, es va publicar el Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball que regula, en els seus articles 10 i 11 del capítol III, les noves mesures en referència al registre diari de la jornada de treball, establint-se un termini de dos mesos per la seva entrada en vigor (13/05/2019).

Aquest nou decret afegeix un nou apartat 9 a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, que garanteix el registre diari de la jornada a cada treballador de l’empresa, havent-se d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball (sense perjudici de la flexibilitat horària).

Cada empresa haurà d’acordar amb la figura de representació dels treballadors de l’empresa, o en cas de no existir aquesta representació, a decisió pròpia, com organitzar i documentar aquest registre aplicant el mètode de control acordat.

El registre s’haurà de conservar durant quatre anys mantenint-se a disposició dels treballadors, els seus representants legals i la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

El decret també modifica l’apartat 7 del mateix article per tal de permetre per alguns sectors, feines i categories que ho requereixin, ampliacions o limitacions en matèria de jornada i especialitats a l’hora del seu registre.

La L.I.S.O.S també queda modificada afegint-se la falta del registre diari de la jornada com una infracció greu amb sanció des dels 626€ als 6250€.

Resumint, aquest decret suposa un augment de control horari amb l’extensió de l’obligació a tots els treballadors de l’empresa sense aclarir, de manera explícita, com s’haurà de portar a terme; ni en referència al mètode concret a utilitzar, ni en referència a l’obligació o no d’entrega mensual del registre al treballador, ni quins són els sectors amb peculiaritats, quedant, per tant, a l’espera dels possibles criteris de la Inspecció de Treball i/o sentències judicials.

Es manté, igualment, l’obligació del registre diari de la jornada pels treballadors amb contractes a temps parcial i per aquells amb contractes a temps complet que realitzin hores extraordinàries en els mateixos termes que ja es realitzaven.