Bonus per la prevenció #TaxInformaQuè és el Bonus per la prevenció?

El bonus és un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït la sinistralitat laboral de manera considerable. Està regulat pel Reial decret 231/2017 de 10 de març. 

Quan comença la campanya?

El 15 d’abril i fins al 31 de maig. 

Quin és l’import que pots percebre?

Amb la nova regulació, ja no és un requisit realitzar inversions en matèria de prevenció de riscos laborals per tal d’aconseguir un incentiu de fins el 5% de les quotes per contingències professionals. 

A més, quan existeixi inversió en alguna de les accions complementàries recollides als apartats 6 i 7 de l’annex I del RD231/2017, es reconeixerà un altre 5% addicional sobre les quotes professionals, amb el límit màxim de l’import d’aquestes inversions complementàries. 

5% CP màxim* quotes meritades. 

Puc sol·licitar-lo?

Totes aquelles empreses que cotitzin per contingències professionals i compleixin amb els requisits exigits a la norma podran optar a l’incentiu. Si compleixes aquestes condicions no dubtis i sol·licita’l: 
 • Haver assolit un volum total de quotes per contingències professionals superior a 5.000 euros o de 250 euros en un màxim de quatre exercicis
 • En tot cas, aquestes cotitzacions seran les que constin a les bases de dades de la Seguretat Social.
 • No superar, en el període d’observació, els valors límits establerts pels índexs de sinistralitat general i sinistralitat extrema.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social a la data 31 de maig de l’any de la campanya.
 • Que l’empresa es trobi activa a la data d’inici de la campanya.
 • Que la teva empresa tingui treballadors donats d’alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa en el període d’observació.
 • Complir les obligacions de prevenció de riscos laborals en els apartats 1 a 5 annex I.
 • Haver informat els delegats de prevenció de la sol·licitud d’incentiu.

Puc accedir al 5% addicional?

Es reconeixerà un 5% addicional per contingències professionals de l’any 2018, quan a més dels requisits indicats per tal d’accedir al 5% de l’incentiu, les empreses acreditin alguna de les següents accions preventives: 

10% CP màxim* quotes meritades 

Per a petita empresa:
 • Acreditar que l’empresari ha assumit l’activitat preventiva o s’han incorporat a la plantilla recursos preventius propis.
 • Acreditar que s’han realitzat inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.
 • Acreditar que s’ha obtingut formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals per l’empresari o els treballadors designats que assumiran les tasques preventives.
Per a gran empresa:
 • Acreditar que s’han incorporat a la plantilla recursos preventius propis o s’han ampliat els existents.
 • Acreditar que s’han realitzat auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l’empresa.
 • Acreditar que existeixen plans de mobilitat vial a l’empresa.
 • Acreditar que s’han realitzat inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.
T’ajudem 
Tens dubtes? No saps si optar a l’incentiu? No saps como omplir la sol·licitud?