Model 232 i les Operacions Vinculades #Taxinforma #Impostos


Bona tarda 
Aquest proper dia 2 de desembre acaba el termini per la presentació del model 232 d'operacions vinculades i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals durant l'exercici 2018, per aquest motiu us volem facilitar un resum del que cal declarar i quan.

Què es presenta en el model 232?
 • Operacions amb persones o entitats vinculades, en compliment de l’obligació prevista a l’article 13.4 RIS, d’incloure, en les declaracions que així es prevegi, la informació relativa a les operacions vinculades.
 • Les operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles (art. 23 i DT 20a LIS).
 • Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals.
Quines operacions queden excloses d’obligació de presentar el model 232?
 • Grups fiscals (independentment del volum d’operacions).
 • AIE, UTE (independentment del volum d’operacions) amb l’excepció d’UTE o altres formes anàlogues de col·laboració que s’acullin a l’exempció de les rendes obtingudes a l’estranger a través d’EP (Art. 22 LIS).
 • Operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors (independentment del volum d’operacions).
Quan s’ha de presentar?Per les empreses que el seu període impositiu coincideixi amb l'any natural, i per les operacions meritades durant l’exercici 2018, el termini de presentació del model és el 02/12/2019.

Qui ha de presentar el model 232?L’han de presentar els contribuents de l’impost de societats i de l’impost sobre la renda no residents que actuïn mitjançant establiment permanent i les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència al territori espanyol que realitzin les següents operacions amb persones o entitats vinculades:
 • Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000€ de valor de mercat.
 • Operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cadascuna d’aquestes operacions en el període impositiu superi els 100.000€.
 • Quan existeixin operacions del mateix tipus que, al seu torn, utilitzin el mateix mètode de valoració, sempre que l’import conjunt d’aquestes operacions en el període impositiu sigui superior al 50% de la xifra de negoci de l’entitat.
 • Si s’aplica la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, en obtenir rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.
 • En aquells casos que el contribuent realitzi operacions i tingui valors en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals independentment del seu import.