#TaxInforma: Notificacions electròniques de l'Agència Tributària de Catalunya


Notificacions electròniques de l'Agència Tributària de Catalunya

Segons ha informat l’Agència Tributària de Catalunya, i tal i com s’estableix als articles 14 i 41 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, totes les notificacions seran efectuades únicament a través de mitjans electrònics. 


Notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria de Cataluña

Según ha informado la Agencia Tributaria de Cataluña, y como se establece en los artículos 14 y 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, todas las notificaciones serán efectuadas únicamente a través de medios electrónicos.