#Taxinforma: El coronavirus i les empreses


El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat una guia per a empreses i treballadors amb una sèrie de recomanacions sobre el coronavirus.

Mesures preventives
El Ministeri de Treball recorda que s'han d'aplicar els deures de protecció recollits en la normativa de prevenció de riscos laborals, que garanteixin la seguretat i salut dels seus treballadors dins de l'àmbit laboral. En el cas concret del coronavirus, es demana atendre les indicacions del servei de prevenció i a les autoritats sanitàries.


El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado una guía para empresas y trabajadores con una serie de recomendaciones sobre el coronavirus.

Medidas preventivas
El Ministerio de Trabajo recuerda que se deben aplicar los deberes de protección recogidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, que garanticen la seguridad y salud de sus trabajadores dentro del ámbito laboral. En el caso concreto del coronavirus, se pide atender a las indicaciones del servicio de prevención y a las autoridades sanitarias.