#TaxInforma: Hisenda es posa les piles #Coronavirus


S’han publicat oficialment les mesures urgents per a respondre a l’impacte del COVID-19 al Butlletí Oficial de l’Estat del Divendres 13 de març amb efectes immediats per tal de suavitzar els efectes negatius de la tensió sense precedent provocada per la infecció. 

A part de les mesures concretes de reforços en l’àmbit sanitari, suport al sector turístic i per la gestió d’Administracions Públiques, s’hi troben les principals mesures transitòries de suport financer; 

1.    Ajornament Deutes Tributaris: 
Es concediran ajornaments per l’ingrés del deute de totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig del 2020. És a dir, les corresponents als períodes de: Febrer, Març, Abril i el Primer Trimestre de l’exercici. 
Sempre que aquests no superin el límit de 30.000€ pel qual la Llei General Tributària estableix que no es precisa presentar garanties. 

2.    Ajornament extraordinari de deutes tributaris que no es podien ajornar, com les retencions i pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats. 
El requisit serà no tenir la condició de gran empresa, és a dir, no superar els 6.010.121,04 euros d’Ingrés Net de la Xifra de Negocis. 
I es concedirà per 6 mesos sense aplicar interessos de demora en els 3 primers mesos de l’ajornament. 

3.    Es podran sol·licitar ajornaments extraordinaris del calendari de pagaments en préstecs concedits per la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.

Per altra banda, avui han informat a través de la web que els terminis en procediments tributaris seran ampliats AVÍS AEAT