#TaxInforma: Mesures Econòmiques i Laboral #COVID-19

Reial Decret 8/2020

Amb data 17 de març, el Consell de Ministres ha donat a conèixer les mesures laborals en relació al COVID-19. En aquest TAX Informa fem un resum d’aquestes mesures però abans revisarem de nou les mesures fiscals vigents a data d’avui. 

MESURES FISCALS

 • Es permet la concessió d’aplaçaments de qualsevol autoliquidació/declaració que el seu termini de presentació es trobi entre el passat 13 de març i el 30 de maig (IVA, pagaments a compte i IRPF)
  • Les condicions d’aquests aplaçamets serán de fins a 6 mesos i amb la particularitat que durant els tres primers mesos no es paguin interessos.
  • NO podrán acollir-se les societats que la seva facturació a l’any 2019 superi els 6.010.121,04 €. 
 • Queden suspesos els terminis de procediments tributaris (inspección, gestió i recpatació) corresponents tant a l’Agència Tributaria Estatal com les Agències Tributàries de les Comunitats des de la data d’aprovació del Reial Decret, de 14 de març, fins la finalització del termini del mateix i les seves possibles prorrogues.
  • És a dir, tots els terminis es varen suspondre el passat 14 de març.
  • A partir del dia que es determini com a data final d’efecte d’aquest Reial Decret, es tornaran a iniciar els terminis al punt en el que es trobaven previament a la suspensió.
  • Això no vol dir que no es pugui presentar telemàticament escrits de resposta, sinò que l’Agència Tributaria no emetrà respostes als procediments en aquestes dates. 
Es suspèn l’atenció presencial tant de l’Agència Tributaria estatal com les Agències Tributàries de les Comunitats: 
 • Es suspenen els terminis de preescripció i caducitat de procediments i impostos.
 • Disponibilitat de crèditos ICO a entitats recollides en el CNAE turístic:
  • En concret s’estableix que l’ICO, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor del Reial Decret del passat 14 de març, realitzi les gestions necessàries amb les entitats financeres per tal de que la línea de finançament ampliada pugui estar a disposició de les empreses en el termini màxim de 10 dies.
Per tant, de moment, els terminis de presentació d'Impostos queden iguals.

MESURES LABORALS

 1. Moratòria d’1 mes en el pagament de les hipoteques per aquelles persones que hagin perdut el seu lloc de feina o hagin vist reduïts els seus ingressos per l’efecte del coronavirus.
 2. S’aturen els desallotjaments.
 3. Pels ERTO considerats de força major (activitats econòmiques de l’Annex I del BOE de 14 de març), s’estableix que els treballadors tindran dret a la prestació per desocupació encara que no compleixin els requisits establerts.
 4. El temps durant el qual es percebi aquesta prestació d’atur a nivell contributiu, no computarà a efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts.
 5. Les empreses que presentin ERTO per força major no hauran de pagar quotes a la Seguretat Social dels seus treballadors (Si l'empresa té 50 treballadors o més, l'exoneració serà del 75%)
 6. Els treballadors assalariats podran adaptar o reduir la seva jornada de treball un 100%.
 7. S’estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal quan les circumstàncies ho permetin. Amb l’objectiu de facilitar la modalitat de teletreball, s’estableix un document per realitzar l’autoavaluació en Prevenció de Riscos Laborals.
 8. Pels AUTÒNOMS es proposa una flexibilització de l’accés a la prestació per tancament d’activitat compatible amb l’excepció del pagament de les quotes a la Seguretat Social.
 9. Aquells AUTÒNOMS que vegin reduïts els seus ingressos poden rebre la prestació per tancament activitat.
 10. S'estableix una línia d'avals de garanties públiques pel valor de 100.000 milions d'euros perquè les empreses tinguin tota la liquiditat que necessitin per mantenir-se operatives.
 11. Es concreta que les clíniques veterinàries poden romandre obertes.
 12. Es concreta definitivament que les perruqueries han de romandre tancades però poden oferir servei a domicili.
 13. Suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major. Suspensió de contracte i reducció de jornada amb causa directa en pèrdues d'activitat derivades de les mesures governamentals adoptades a conseqüència del Covid-19 (inclosa la declaració d'estat d'alarma) que impliquin SUSPENSIÓ o CANCEL·LACIÓ d'activitats, TANCAMENT TEMPORAL DE LOCALS, restriccions en el transport públic i en la mobilitat de les persones o mercaderies, FALTA DE SUBMINISTRAMENTS, o bé situacions urgents degudes al contagi de la plantilla i mesures d'aïllament preventiu tindran la consideració de situació de FORÇA MAJOR.
 14. Suspensió i reducció de jornada per causa productiva, organitzativa i tècnica. La empresa pot decidir la suspensió de contracte o reducció temporal per causes productives, tècniques i organitzatives relacionades amb el Covid-19. Per això haurà de seguir el procediment de la normativa reguladora d'aquests expedients.

MESURES MERCANTILS

 1. Durant el període d'alarma, les sessions dels òrgans d'administració es podran dur a terme per vídeoconferència, independentment de que no ho diguin els estatuts.
 2. El termini de tres mesos a contar des de la data de tancament de l'exercici, perquè els òrgans de govern formulin comptes, queda suspés fins que finalitzi l'estat d'alarma, i reiniciant-se de nou per uns altres tres mesos a partir d'aquesta data.
 3. Si ja s'han formulat comptes , el termini de verificació comptable (Auditoria) es prorrogarà per dos mesos a partir de la data que finalitzi l'estat d'alarma.
 4. La junta general ordinaria per aprovar els comptes, es reunirà necessàriament en els tres mesos següents des de que finalitzi el termini per formular els compte.