#TaxInforma: Què és el permís retribuït dels empleats que es va aprovar ahir i què he de tenir en compte?

Finalment, ahir a la nit, es va publicar al BOE el Reial Decret pel qual s’adopten noves mesures complementàries en l’àmbit laboral en relació al COVID-19. 

Una de les mesures és el permís retribuït pels empleats que no es considerin serveis essencials. Què has de tenir en compte? 

Permís retribuït

Les persones treballadores per compte aliè de l’àmbit d’aplicació del present reial decret-llei gaudiran d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril del 2020, ambdós inclosos. 
Les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent-hi salari base i complements salarials. 

Règim transitori

En aquells casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l’activitat, les persones treballadores obligades al permís podran prestar serveis el dilluns 30 de març del 2020 amb l’únic propòsit de portar a terme les tasques imprescindibles per tal de fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial. 
Aquelles persones que treballin de l’àmbit del transport que es trobin realitzant un servei no inclòs en aquest real decret-llei en el moment de la seva entrada en vigor, iniciaran el permís retribuït recuperable una vegada finalitzat el servei en curs (inclosa l’operació retorn). 

A qui s’aplica la mesura?

A totes les persones treballadores per compte aliè que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o privat i l’activitat de les quals no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma. 

Persones treballadores per compte aliè EXCLOSES de la seva aplicació:
a) Les que prestin serveis en els sectors qualificats com a essencials. 
b) Les que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l’activitat de les quals es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials. 
c) Les persones treballadores contractades per (i) empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal de treball de suspensió i (ii) aquelles a les quals sigui autoritzat un expedient de regulació temporal de treball de suspensió durant la vigència del permís previst en aquest reial decret-llei. 
d) Les que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte de les quals estigui suspès per altres causes legalment previstes. 
e) Les que puguin seguir desenvolupant la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis. 

El permís retribuït recuperable tampoc resultarà d’aplicació a les persones treballadores de les empreses adjudicatàries de contractes d’obres, serveis i subministraments del sector públic que siguin indispensables pel manteniment i la seguretat dels edificis i l’adequada prestació dels serveis públics, inclosa la prestació dels mateixos de manera no presencial, tot això sense perjudici de l’establert a l’article 34 del Reial Decret-Llei. 

Com s’han de recuperar les hores de feina no prestades durant el permís retribuït?

Es podran recuperar des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma i fins el 31 de desembre del 2020. 
Aquesta recuperació s’haurà de negociar en un període de consultes. El RD-llei estableix el procediment a seguir en cas d’acord o desacord. La recuperació d’aquestes hores no podrà suposar: 
Incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos a la llei i en el conveni col·lectiu. 
L’establiment d’un termini de preavís inferior al recollit a l’article 34.2 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
Ni la superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.